Reklamační řád

#
Záruční doba na naše zboží je 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Záruka se nevztahuje na škody způsobené mechanickým poškozením či opotřebením, neodborným užíváním nebo údržbou.

V případě, že kupující zjistí vadu na zboží, je povinen písemně na adresu prodávajícího tuto skutečnost oznámit. Toto oznámení je možné učinit písemně nebo elektronicky. V oznámení je nutno uvést:

  • uzavřenou kupní smlouvu, nejlépe dokladem o nákupu zboží
  • název reklamovaného zboží
  • podrobný popis závady

Následně bude kupující bez zbytečného prodlení kontaktován emailem či telefonicky, kde mu bude navrhnut způsob řešení reklamace.
Reklamace bude vyřízena ve lhůtě stanovené zákonem, tj. do 30 dnů od převzetí zásilky, pokud se prodávající se spotřebitelem písemně oboustranně nedohodne na lhůtě delší.

Znění Reklamačního řádu může prodávající měnit či doplňovat.